دکتر معصومه موسوی


فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی